50 odstínů šedi 11.kapitola

18. září 2013 v 21:55 | Admin |  50 odstínů šedi
O čtyřicet pět minut později si dáváme pauzu na naši domácí specialitu - mé
lasagne. Kate otevírá láhev vína a společně si sedáme mezi všechny ty krabice.
Jíme, popíjíme levné červené a koukáme na stupidní pořady v televizi. Je to tak
normální, tak strašně příjemné po těch posledních osmačtyřiceti hodinách
plných. šílenství. Je to vůbec první jídlo, které si za tu dobu vychutnávám v
klidu, beze spěchu a nervozity z neustálého sekýrování. Co to pořád s tím jídlem
má? Kate sklízí nádobí a já dobaluju věci z obý váku. Zůstává nám jenom gauč,
televize a konferenční stolek. Co víc člověk potřebuje? Ještě nám zbývá sbalit
kuchyň a ložnice. Ale na to máme celý týden.
Znovu zvoní telefon. Tentokrát je to Elliot. Kate na mě zamrká a odbíhá do
svého pokoje, jako by jí bylo čtrnáct. Ví, že by si teď měla připravovat
závěrečnou řeč na promoci, ale zdá se, že Elliot je důležitější. Co to jen na těch
Greyovcích je? Co nás na nich tak rozrušuje, pohlcuje a přitahuje? Znovu
upíjím vína.
Zvolna se proklikávám televizními programy, ale v koutku mysli si
uvědomuju, že jen oddaluju nevyhnutelné. Ta smlouva už jistě vypaluje do
postranní kapsy mé tašky díru. Mám vůbec sílu ji dnes večer číst?
Skládám si hlavu do dlaní. José a Christian - oba dva po mně něco chtějí. S
Josém si nějak poradím. Ale Christian. v jeho případě je potřeba úplně jiné
zacházení a chápání. Mám napůl nutkání utéct a někam se schovat. Co si jenom
počnu? V duchu vidím jeho uhrančivé šedé oči, ten intenzivní doutnavý pohled.
Jen při té vzpomínce se ve mně všechno sevře a instinktivně zalapám po dechu.
Ani tu nemusí být a jsem vzrušená. To přece nemůže být jen o sexu. Vybavuju
si jeho hravé škádlení u snídaně, jeho radost, když se mi líbil let vrtulníkem, jak
hrál na klavír - tu krásnou tklivou skladbu.
Má tak komplikovanou osobnost. A já už tak trochu rozumím proč. Je to
mladý muž oloupený o dospívání, sexuálně zneužitý nějakou zlovolnou paní
Robinsonovou. žádný div, že předčasně vyspěl. Sevře se mi srdce, když
pomyslím na to, čím si musel projít. Jenže jsem příliš nezkušená, než abych si to
vůbec dokázala představit. nicméně ten průzkum by mi to měl aspoň trochu
objasnit. A chci to vůbec? Chci vůbec prozkoumat svět, o kterém nevím zhola
nic? Těžké rozhodnutí.
Kdybych ho nepotkala, žila bych ještě pořád ve sladké nevědomosti.
Myšlenky mě zvolna unášejí zpátky k dnešní noci a ránu. a k úžasnému
smyslnému sexu, který jsem zažila. Chci, se toho vzdát? Ne! vřískne mé
podvědomí. a má vnitřní bohyně přikývne v tichém zenovém souhlasu.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
2. Účelem této smlouvy je umožnit Podřízené prozkoumání její sexualíty a
bezpečné stanovení jejích mezí s respektem a ohledem na její potřeby, zdraví a
duševní pohodu.
3. Dominující i Podřízená souhlasí a potvrzují, že veškeré čin nosti, které se
vztahují k dané smlouvě, jsou dobrovolné, podléhají mlčenlivosti a budou
prováděny v rámci mezí a bezpečnostních opatření dohodnutých níže.
Dodatečné meze a další bezpečnostní opatření lze sjednat písemně.
4. Dominující i Podřízená se zaručují, že netrpí žádnou sexuálně přenosnou,
infekční, vážnou, nebo život ohrožující chorobou včetně HIV, herpes, hepatitidy
a dalších. Pokud by ve Výkonném období (definováno níže) nebo v případě
prodloužení smlouvy i v dalším období jedna nebo druhá smluvní strana pojala
podezření, nebo jí bylo přímo diagnostikováno některé z výše uvedených
onemocnění, je tato povinna tuto skutečnost neprodleně straně druhé oznámit, a
to dříve, než dojde k jakékoliv formě fyzického kontaktu mezi oběma stranami.
5. Dodržování výše uvedených ustanovení, závazků a záruk (ja- kožto i
dodatečně sjednaných mezí a bezpečnostních opatření, viz článek 3) je
podmínkou platnosti smlouvy. Jakýmkoliv porušením základních ustanovení
smlouva s okamžitou platností zaniká a obě strany tímto potvrzují, že za
následky takového chování ponesou vůči druhé straně plnou odpovědnost.
6. Obsah této smlouvy budiž interpretován s přihlédnutím k účelu, za jakým
byla smlouva uzavřena, a k základním ustanovením obsaženým v článcích 2-5.
ROLE
7. Dominující přebírá zodpovědnost za duševní a fyzickou po hodu, náležitý
výcvik, vedení a poslušnost Podřízené. Domi - nující bude rozhodovat o
způsobu tohoto výcviku, jeho vedení i získávání poslušnosti Podřízené, jakož i o
době a místu výkonu, s ohledem na základní ustanovení, omezení a
bezpečnostní opatření sjednaná ve smlouvě nebo v dodatečných ujednáních
dohodnutých na základě článku 3.
8. Jestliže Dominující nedodrží základní ustanovení a omezení nebo
bezpečnostní opatření sjednaná ve smlouvě, nebo dodatečná ujednání dohodnutá
na základě článku 3, je Podřízená oprávněna tuto smlouvu okamžitě vypovědět
a neprodleně se zříct služby Dominujícímu.
9. Předmětem ujednání a článků 2-5 je služba a poslušnost Pod - řízené vůči
Dominujícímu za všech okolností. Na základě ustano - vení, omezení a
bezpečnostních opatření sjednaných ve smlouvě nebo v dodatečných ujednáních
dohodnutých podle článku 3 uspokojí Podřízená bez námitek a zaváhání
jakýkoliv požadavek Dominujícího a rovněž bude bez námitek a zaváhání
akceptovat jeho výcvik, vedení a získávání její poslušnosti v jakékoliv formě.
NABYTÍ PLATNOSTI A VÝKONNÉ OBDOBÍ
10. Dominující i Podřízená vstupují do smluvního vztahu Dnem podpisu
smlouvy, jsou si plně vědomi její podstaty a zavazují se k bezpodmínečnému
dodržování jejích ustanovení.
11. Tato smlouva je platná po dobu tří kalendářních měsíců po - čínaje Dnem
podpisu smlouvy ("Výkonné období"). Po uplynutí Výkonného období
projednají smluvní strany, zda je tato smlouva a její ustanovení vyhovující a zda
jí byly naplněny potřeby obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran může
navrhnout prodloužení smlouvy, úpravy základních ustanovení nebo dalších
ujednání. Pokud se smluvní strany na dalším prodloužení neshodnou, smlouva
zaniká a obě smluvní strany se rozejdou bez jakýchkoliv vzájemných závazků.
DISPONIBILITA
12. Podřízená bude Dominujícímu k dispozici od pátečního večera do nedělního
odpoledne v každém týdnu v průběhu Výkonného období v časech, které určí
Dominující ("Doba výcviku"). Dodatečné výcvikové hodiny mohou být
vzájemně dohodnuty dle potřeby.
13. Dominující si vyhrazuje právo propustit Podřízenou ze svých služeb
kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Podřízená může kdykoliv zažádat o
propuštění, tento požadavek bude posouzen a vyhodnocen Dominujícím na
základě práv Podřízené stanovených v článcích 2-5 a 8.
MÍSTO VÝKONU
14. Podřízená bude Dominujícímu k dispozici po Dobu výcviku a v dalších
dohodnutých hodinách na místech určených Dominujícím. Dominující uhradí
Podřízené veškeré náklady spojené s dopravou na příslušné místo.
USTANOVENÍ O SLUŽBĚ
15. Následující ustanovení o službě byla prodiskutována a odsou - hlasena a
smluvní strany se jimi budou v průběhu Výkonného období řídit. Obě strany
jsou si vědomy, že mohou nastat situace, které nejsou ve smlouvě nebo v
ustanoveních o službě plně defi - novány, a že určité situace mohou být
předmětem nového pro - jednání. V takovém případě mohou být
prostřednictvím dodatků sjednány nové články Tyto články a dodatky musí být
odsouhlasené, doložené a podepsané oběma smluvními stranami a musí
vyhovovat základním ustanovením uvedeným v článcích 2-5.
DOMINUJÍCÍ
15.1. Dominující bude za všech okolností dbát na zachování zdraví a bezpečnosti
Podřízené. Dominující Podřízené nedo - volí ani po ní nebude požadovat nebo
se domáhat toho, aby se s Dominujícím účastnila jakýchkoliv aktivit uvedených
v Příloze 2 smlouvy nebo jakýchkoliv aktivit, které jedna ze stran považuje za
nebezpečné. Dominující nebude vykonávat, ani nepřipustí, aby byly
vykonávány jakékoliv aktivity, které by mohly Podřízené způsobit vážné
poranění nebo ji ohrozit na životě. Články 15.2. -15.24. musí být vždy
interpretovány s ohledem na článek 15.1. a základní ustanovení uvedená v
článcích 2-5.
15.2. Dominující bude během Doby výcviku považovat Podřízenou za majetek,
který vlastní, kontroluje a cvičí a kterému dominuje. Dominující bude během
Doby výcviku nebo během dalších dohodnutých hodin zacházet s tělem
Podřízené jakýmkoliv způsobem, který uzná za sexuálně nebo jinak vyhovující.
15.3. Dominující poskytne Podřízené takový výcvik a odborné vedení, aby plnila
své povinnosti ve službě Dominujícímu řádným způsobem.
15.4. Dominující zajistí čisté a bezpečné prostředí, v němž bude Podřízená moci
řádně plnit své povinnosti ve službě Dominujícímu.
15.5. Dominující bude cvičit Podřízenou dle potřeby tak, aby si byla plně vědoma
své submisivní role vůči Dominujícímu a aby Podřízenou odradil od případného
nepřijatelného chování. Dominující smí Podřízenou vyplácet bičíkem, důtkami
nebo dlaní, nebo jinak fyzicky trestat tak, jak uzná za vhodné k získání její
kázně, pro své vlastní potěšení nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který není
povinen uvádět.
15.6. Během výcviku a při získávání kázně Podřízené bude Dominující dbát na
to, aby na těle Podřízené nevznikly žádné trvalé stopy nebo zranění vyžadující
lékařské ošetření.
15.7. Během výcviku a při získávání kázně Podřízené bude Do - minující dbát na
to, aby metody výcviku a nástroje používané k získání kázně byly bezpečné, aby
nezpůsobily Podřízené vážnou újmu a aby jimi nebyly v žádném případě
překročeny meze podrobně definované níže ve smlouvě.
15.8. V případě nemoci nebo poranění se Dominující o Podřízenou náležitě
postará, dohlédne na její plné zotavení, poskytne jí morální podporu, a pokud to
uzná za nutné, zajistí Podřízené lékařskou péči.
15.9. Dominující bude pečovat o své zdraví, a pokud to bude jeho zdravotní stav
vyžadovat, vyhledá lékařskou péči, aby zajistil zachování bezpečného prostředí
pro Podřízenou.
15.10. Dominující nezapůjčí Podřízenou jinému Dominujícímu.
15.11. Dominující smí Podřízenou připoutávat, poutat nebo svazo - vat kdykoliv v
průběhu Doby výcviku i v dalších dohodnutých ho - dinách z jakéhokoliv
důvodu, a to na tak dlouho, jak uzná za vhodné, aniž by poškodil zdraví nebo
ohrozil bezpečnost Podřízené.
15.12. Dominující se zaručuje, že veškeré vybavení používané pro účely výcviku
a k získání kázně Podřízené bude vždy udržováno v bezvadném stavu a
hygienické čistotě.
PODŘÍZENÁ
15.13. Podřízená uzná Dominujícího jako svého vládce s vědomím, že se stává
jeho výhradním vlastnictvím, které smí Dominující využívat ke svému potěšení
po celé Výkonné období, zvláště pak v Době výcviku nebo v dalších
dohodnutých hodinách.
15.14. Podřízená bude dodržovat pravidla ("Pravidla") uvedená v Příloze 1
smlouvy.
15.15. Podřízená bude sloužit Dominujícímu jakýmkoliv způsobem, který po ní
bude vyžadovat a vynasnaží se ho potěšit za všech okolností, jak nejlépe
dokáže.
15.16. Podřízená učiní veškerá opatření nutná k udržení dobré zdravotní kondice
a vyžádá si nebo vyhledá lékařskou péči, kdykoliv to bude nutné; též bude
Dominujícího informovat
o všech zdravotních komplikacích, které se u ní vyskytnou.
15.17. Podřízená bude dbát na to, aby pravidelným užíváním hormonální
antikoncepce předešla otěhotnění.
15.18. Podřízená se bez zaváhání podrobí jakýmkoliv kázeňským postihům, které
uzná Dominující za vhodné, a bude vždy pamatovat na své postavení a svou roli
vůči Dominujícímu.
15.19. Podřízená se nebude dotýkáním nebo jiným způsobem pokoušet o
sebeuspokojení bez výslovného povolení Domi nujícího.
15.20. Podřízená se bez zaváhání nebo diskuse podrobí jakékoliv sexuální
aktivitě, kterou po ní bude Dominující požadovat.
15.21. Podřízená se podrobí šlehání bičíkem, vyplácení dlaní, rákoskou,
koženými nebo dřevěnými důtkami nebo jakémukoliv jinému kázeňskému
postihu, který se Dominující rozhodne vykonat, bez zaváhání, dotazování nebo
námitek.
15.22. Podřízená se nesmí Dominujícímu dívat přímo do očí s výjimkou případů,
kdy k tomu bude výslovně vyzvána. V pří - tomnosti Dominujícího ponechá
Podřízená sklopený zrak a bude se chovat tiše a uctivě.
15.23. Podřízená se bude k Dominujícímu vždy chovat zdvořile a bude ho
výhradně oslovovat pane, pane Greyi nebo jiným ti tulem, který jí Dominující
určí.
15.24. Podřízená se nesmí Dominujícího dotýkat bez jeho vý- slovného svolení.
ČINNOSTI
16. Podřízená se nebude účastnit žádných činností nebo sexuálních aktivit, které
jedna ze smluvních stran považuje za nebezpečné, nebo takových, které jsou
uvedeny v Příloze 2.
17. Dominující a Podřízená projednali činnosti uvedené v Pří - loze 3 a písemně
do ní zaznamenali, že s jednotlivými činnost mi tam uvedenými souhlasí.
ÚNIKOVÁ SLOVA
18. Dominující i Podřízená jsou si vědomi, že Dominující může vůči Podřízené
vznést takové požadavky, kterým nelze v době jejich vykonávání čelit bez
utrpění fyzické, emocionální, duševní nebo jiné újmy. V takových případech
může Podřízená použít Únikové slovo ("Únikové/á slovo/a"). S ohledem na
závažnost situace mohou být použita dvě Úniková slova.
19. Únikové slovo "Žlutá" bude použito k upozornění Domi - nujícího, že se
Podřízená pocitově blíží k hranici snesitelnosti.
20. Únikové slovo "Červená" bude použito k upozornění Do - minujícího, že
Podřízená už nedokáže nadále snášet požadavky Dominujícího. Po vyslovení
tohoto slova bude akce Dominujícího ukončena s okamžitou platností.
ZÁVĚR
21. My, níže podepsaní, potvrzujeme, že jsme se seznámili s ob - sahem smlouvy
a jsme s ním plně srozuměni. Akceptujeme její podmínky na základě svobodné
vůle a toto stvrzujeme svými podpisy:
Dominující: Christian Grey Datum:
Podřízená: Anastasia Steeleová Datum:
PŘÍLOH A 1
PRAVIDLA Poslušnost:
Podřízená okamžitě uposlechne jakéhokoliv příkazu Dominujícího bez zaváhání
nebo výhrad v nejkratším možném čase. Podřízená bude souhlasit s jakoukoliv
sexuální aktivitou, kterou Dominující uzná za vhodnou a uspokojující, vyjma
těch, které jsou považovány za Krajní meze (viz Příloha 2). Učiní tak s radostí a
bez váhání. Spánek:
Podřízená si v době, kterou nebude trávit s Dominujícím, dopřeje minimálně
osm hodin spánku denně.
Strava:
Podřízená se bude náležitě stravovat podle přiloženého stravo - vacího plánu
(viz Příloha 4) tak, aby se udržela v dobré kondici a duševní pohodě. Vyjma
ovoce nebude podřízená mezi jednotlivými jídly svačit.
Oblečení:
Během Výkonného období bude Podřízená nosit oblečení schválené
Dominujícím. Dominující poskytne Podřízené k nákupu požadovaného oblečení
finanční prostředky, které bude Podřízená využívat. Dominující bude
Podřízenou doprovázet při nákupu oblečení pro zvláštní příležitosti. Pokud to
bude Dominující požadovat, bude Podřízená během Výkonného období nosit
jakékoliv doplňky, které Dominující uzná za vhodné, kdykoliv to bude
Dominující vyžadovat.
Kondiční cvičení:
Dominující zajistí Podřízené čtyřikrát týdně osobního trenéra na hodinovou
cvičební lekci v časech, na kterých se Podřízená s dotyčným předem dohodne.
Osobní trenér bude Dominujícího informovat o pokrocích, které bude Podřízená
činit.
Osobní hygiena/Péče o zevnějšek:
Podřízená se bude za všech okolností udržovat v čistotě a depilovaná nebo
epilovaná. Podřízená bude navštěvovat kosmetický salon dle výběru
Dominujícího v časech, které jí Dominující určí, a podstoupí tam jakoukoliv
kúru, kterou uzná Dominující za vhodnou. Veškeré výdaje s tímto spojené
ponese Dominující. Osobní bezpečnost:
Podřízená nebude konzumovat nadměrné množství alkoholických nápojů,
kouřit, užívat návykové látky nebo se vystavovat jakémukoliv zbytečnému
riziku.
Osobní kvality:
Podřízená nebude udržovat žádný sexuální vztah s nikým kromě Dominujícího.
Podřízená se bude za všech okolností chovat zdvo - řile a skromně. Musí být
srozuměna s tím, že její chování na ve - řejnosti přímo odráží osobnost
Dominujícího. Podřízená se bude zodpovídat z jakéhokoliv přestupku, provinění
nebo nevhodného chování, ke kterým dojde v nepřítomnosti Dominujícího.
Jakékoliv nedodržení výše uvedených pravidel povede k okamžitému trestu,
jehož charakter určí Dominující.
PŘÍLOHA 2 KRAJNÍ MEZE
Činnosti zahrnující hru s ohněm.
Činnosti zahrnující močení nebo defekaci a jejich produkty. Činnosti zahrnující
použití jehel, nožů, nástrojů porušujících pokožku nebo způsobujících krvácení.
Činnosti zahrnující použití gynekologického lékařského vybavení. Činnosti
zahrnující zneužití dětí nebo zvířat.
Činnosti, které by zanechaly trvalé stopy na pokožce.
Činnosti spojené s dušením.
Činnosti zahrnující přímý tělesný kontakt s elektrickým proudem (ať už
střídavým, nebo stejnosměrným), ohněm nebo plameny. PŘÍLOHA 3
PŘÍPUSTNÉ MEZE
Určeno k projednání mezi oběma smluvními stranami:
Podřízená souhlasí s:
• masturbací
• felací
• cunnilingem
• polykáním semene
• vaginálním stykem
• vaginálním fistingem
• análním stykem
• análním fistingem Podřízená souhlasí s použitím:
• vibrátorů
• vaginálních šidítek
• análních šidítek
• jiných vaginálních/análních pomůcek Podřízená souhlasí s následujícími
druhy poutání:
• provazy
• koženými pouty
• želízky/okovy
• páskou
• jinými způsoby
Podřízená souhlasí s následujícími způsoby poutání: ruce vpředu
kotníky lokty
ruce za zády kolena
zápěstí ke kotníkům poutání k nábytku/vybavení
rozpěrné tyče závěs
Souhlasí Podřízená s užitím pásek na oči?
Souhlasí Podřízená s užitím roubíků?
Jaký je obecný postoj Podřízené k přijímání bolesti na stupni ci od jedné do
pěti, kde 1 znamená "velmi kladný" a 5 "velmi záporný"? 1-2-3-4-5
Kolik bolesti je Podřízená ochotná snášet dle stupnice od jedné do pěti, kde 1
znamená "žádnou" a 5 "krutou"?
1-2-3-4-5
Se kterými z následujících způsobů působení bolesti, druhů trestů a metod
získání kázně Podřízená souhlasí?
• vyplácení dlaní
• šlehání bičíkem
• kousání
• genitální svorky
• horký vosk
• vyplácení dřevěnými důtkami
• vyplácení rákoskou
• svorky na bradavky
led
• další metody/druhy působení bolesti No! Ty! Vole!
Na přiložený stravovací plán nejsem schopná ani pohlédnout. Ztěžka polknu -
v puse mám jako na poušti - a čtu to ještě jednou.
V hlavě mi bzučí jako ve včelím úlu. Jak bych asi tak mohla s něčím takovým
souhlasit? A ještě ke všemu je to myšleno pro moje dobro, abych prozkoumala
svou senzualitu, své meze - bezpečně - no to snad. ! Rozezleně si odfrknu.
Služba a poslušnost za všech okolností... Za všech okolností?! Nevěřícně
zatřepu hlavou. Vlastně, nepoužívá se to slovo při svatebním obřadu?
Poslouchat... To mě vyvádí z míry Říká se to ještě vůbec?
Jen tři měsíce - tak proto jich měl tolik? Nenechává si je nadlouho? Nebo mají
prostě po třech měsících dost?
Každý víkend? To je moc často. Vůbec bych nevídala Kate nebo nové přátele
z práce, pokud nějakou najdu. Možná bych měla mít jeden víkend v měsíci pro
sebe. Možná ten, ve kterém budu menstruovat - to zní. prakticky. Bude mým
vládcem?! Bude mě smět využívat ke svému potěšení?! Ty bláho!
Při pomyšlení, že by mě někdo vyplácel důtkami nebo bičem, se záchvějů.
Dlaň by snad nemusela být tak strašná, i když tak jako tak ponižující. A
poutání? No, už mi vlastně spoutal ruce. To bylo. no, bylo to vzrušující, hodně
vzrušující - to by možná šlo. Nezapůjčí mě jinému dominujícímu - tak to ať si
zapíše za uši! To je naprosto nepřijatelné. Sakra, proč o tom vůbec přemýšlím?
Po tomhle se mu nemůžu ani podívat do očí. To je tak ujetý! Ale byla by to
příležitost konečně jednou vidět, co si myslí.
I když, co to plácám? Vždyť nikdy nepoznám, co si myslí, jen se mu ráda dívám
do očí. Má krásné oči - podmanivé, inteligentní, hluboké, temné. Temné
dominantním tajemnem. Vybavuju si jeho uhrančivý šedý pohled a se
zachvěním tisknu kolena k sobě.
A nesmím se ho dotýkat. Což mě tak nepřekvapuje. A ta divná pravidla. Ne,
ne, to prostě nedokážu. Beru si hlavu do dlaní. Takhle přece nemůže vypadat
vztah. Potřebuju se vyspat, jsem úplně vyřízená. Všechna ta fyzická divočina,
kterou jsem za posledních dvacet čtyři hodin podstoupila, byla, upřímně řečeno,
vyčerpávající. A po psychické stránce. to se prostě nedá zvládat. Jak by řekl
José - výplach mozku. Třeba mi to ráno nebude připadat jako špatný vtip.
Škrábu se z postele a rychle se převlékám. Možná bych si měla od Kate půjčit
to flanelové pyžamo. Chtělo by to něco, v čem bych se mohla schoulit a
připadat si tam v bezpečí. Místo toho si jdu v tričku a šortkách na spaní vyčistit
zuby.
V koupelně na sebe zírám do zrcadla. Tohle snad nemůžeš doopravdy
zvažovat... Mé podvědomí zní rozumně a racionálně, vůbec není nedůtklivé jako
obvykle. A vnitřní bohyně poskakuje jako šílená, tleská do toho jako pětileté
dítě. Prosím, pojďme do toho... jinak skončíme osamělé a společnost nám bude
dělat jen spousta koček a tvoje klasické romány.
Jediný muž, který mě kdy zaujal, a on mi předloží takovou donebevolající
smlouvu, důtky, a spolu s tím horu otazníků. No, přinejhorším už jsem od něj o
víkendu dostala, co jsem chtěla.
Má vnitřní bohyně přestává skákat a po tváři se jí rozlévá blažený úsměv. Ach
ano... naznačí ústy a samolibě pokývá hlavou. Okamžitě mi vzplanou tváře,
když si vzpomenu na doteky jeho rukou a úst, na jeho tělo uvnitř mého těla.
Když ucítím to povědomé zašimrání v podbřišku, zavírám oči. Chtěla bych to
dělat, znovu a znovu. Co kdybych mu podepsala jenom sex. jestlipak by to bral?
Obávám se, že ne.
Jsem vůbec submisivní? Třeba tím dojmem působím. Možná si o mně při tom
interview udělal mylný obrázek. Jsem stydlivá, to ano. ale submisivní? No,
nechávám Kate, aby mě komandovala. je to stejné?
A ty přípustné meze, ježkovy oči! Z toho mi zůstává rozum stát. Aspoň že
jsou určeny k projednání.
Apaticky se ploužím zpátky do ložnice. Je toho na mě prostě moc. Potřebuju
čistou hlavu - ráno bude moudřejší večera. Ukládám ty pohoršující dokumenty
zpátky do tašky. Zítra. zítra je taky den. Hrabu se do postele, zhasínám světlo a
vleže zírám do stropu. Ach jo, přeju si, abych ho nikdy nepotkala. Má vnitřní
bohyně jen zavrtí hlavou. Obě víme, že je to nesmysl. Nikdy dřív jsem se
necítila tak živá.
Zavírám oči a upadám do těžkého spánku s občasnými sny
o postelích se sloupky a pouty a o čarovných šedých očích.
Ráno mě probouzí Kate.
"Ano, volám na tebe. Ty jsi snad v bezvědomí."
Neochotně otevírám oči. Nejenže je vzhůru - už byla běhat. Mrknu na svůj
budík - osm ráno. Spala jsem dobrých devět hodin, no to mě podrž.
"Co se děje?" mumlám rozespale.
"Nějaký chlap ti přivezl zásilku. Musíš to podepsat."
"Cože?"
"Jen pojď. Je to velké. Vypadá to fakt zajímavě." Rozrušeně přešlápne z nohy
na nohu a uhání zpátky do obýváku.
Vstávám z postele a beru si župan, který je pověšený na vnitřní straně dveří
mého pokoje.
V obýváku stojí uhlazený mladý muž s culíkem a v náruči svírá velkou
krabici.
"Zdravím," vypravím ze sebe.
"Tak já ti udělám čaj." Zrádkyně Kate mizí v kuchyni.
"Slečna Steeleová?"
A v tu chvíli mi dochází, od koho ten balík je.
"Ano," odpovídám obezřetně.
"Mám pro vás zásilku, ale musím to nainstalovat a ukázat vám, jak se s tím
zachází."
"Opravdu? Teď hned?"
"Dělám jenom to, co mi bylo řečeno, madam," usměje se sice přátelsky, ale
veskrze profesionálně, takže je mi hned jasné, že nemá smysl se s ním
dohadovat.
Vážně mi právě řekl madam? Zestárla jsem snad přes noc o deset let? Jestli
jo, může za to ta smlouva. Cítím, jak se mi rty stahují do znechuceného
úšklebku.
"Tak dobře, co je to?"
"Mám tu pro vás MacBook Pro."
"No jasně," protáčím panenky.
"Tenhle ještě není k dostání, madam, je to poslední model od Applu."
Jak to, že mě to nepřekvapuje? Ztěžka si povzdechnu.
"Prostě to rozložte tady na jídelní stůl."
Klátím se za Kate do kuchyně.
"Co je to?" vyzvídá s rozsvícenýma očima navrch rozcuchané hlavy. Taky se
dobře vyspala.
"Laptop od Christiana."
"Proč ti posílá laptop? Vždyť víš, že můžeš používat můj," mračí se.
Ne na to, co mi dal za úkol.
"Mám ho jenom půjčený. Chce, abych ho vyzkoušela." Moje výmluva zní
dost chabě. Kate přesto kývne na souhlas. Panečku... právě jsem oblafla
Katherine Kavanaghovou. Poprvé v životě. Podává mi čaj.
MacBook je elegantní, stříbrný a opravdu krásný. A taky má obrovský
monitor. Christian Grey miluje velká měřítka - vzpomínám si na jeho obývák.
vlastně na celý jeho byt.
"Má nejnovější operační systém a plnou softwarovou výbavu, jeden a půl
terabytový harddisk, takže máte spoustu prostoru, třicetdvagigovou RAMku - k
čemu ho hodláte používat?"
"Ehm. na e-maily. "
"Na e-maily?!" zasípe chlapík. Obočí mu vylétá až ke kštici a nasazuje lehce
znechucený výraz.
"Možná i vyhledávání na internetu?" zkouším omluvně a krčím rameny.
Jen zafuní.
"Takže, má bezdrátové připojení a už jsem vám zprovoznil službu My
Account. Tenhle mazel je připravený do akce prakticky kdekoliv na téhle
planetě," vrhá na notebook toužebný pohled.
"My Account?"
"Vaše nová e-mailová schránka."
Já mám e-mailovou schránku?
Ukáže na nějakou ikonu na ploše a pokračuje ve svém monologu, ale já jako
bych ohluchla. Vůbec netuším, co říká, a upřímně - ani mě to nezajímá. Jen mi
řekni, kde se to zapíná a vypíná - na zbytek už nějak přijdu. Vždyť už jsem čtyři
roky používala Katein notebook. Ta překvapeně zahvízdne, když ten můj spatří.
"Tohle je nová generace," vykulí na mě oči. "Většina žen dostává květiny
nebo možná šperky," poznamenává výmluvně a snaží se potlačit úsměv.
Zamračím se na ni, ale nedokážu udržet vážnou tvář. Obě pro - padáme
záchvatu hihňání a počítačový génius na nás jen zmateně zírá. Nakonec
dodělává svou práci a žádá mě, abych mu podepsala dodací list.
Když ho pak Kate vyprovází, sedám si s šálkem čaje k laptopu a otevírám emailový
program. A co tam nevidím. čeká na mě e-mail od Christiana. Srdce mi
málem prorazí hrudní koš. Dostala jsem mail od Christiana Greye! Nervózně
ho otevírám.
Od: Christian Grey Předmět: Váš nový počítač Datum: 22.5.2011,23:15
Komu: Anastasia Steeleová
Drahá slečno Steeleová,
pevně věřím, že jste spala dobře. Doufám, že tento laptop využijete ke
správným účelům, jak jsme se dohodli.
Těším se ve středu na večeři.
Nicméně Vám velmi rád prostřednictvím e-mailu zodpovím jakékoliv dotazy
i dřív, pokud si to budete přát.
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Mačkám tlačítko "Odpověď"
Od: Anastasia Steeleová
Předmět: Váš nový počítač (zapůjčený)
Datum: 23.5.2011,08:20 Komu: Christian Grey
Děkuji, z nějakého zvláštního důvodu jsem spala velmi dobře. pane. Pokud to
dobře chápu, je tento počítač pouze zapůjčený, tudíž nikoliv můj.
Ana
Téměř okamžitě přichází odpověď.
Od: Christian Grey
Předmět: Váš nový počítač (zapůjčený)
Datum: 23.5.2011,08:22 Komu: Anastasia Steeleová
Ten počítač je zapůjčený. Na dobu neurčitou, slečno Steeleová.
Z vašeho mailu soudím, že jste již četla dokumenty, které jsem Vám dal. Máte
ohledně nich nějaké dotazy?
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Nemůžu si pomoct a musím se usmát.
Od: Anastasia Steeleová Předmět: Zvídavá mysl
Datum: 23.5.2011,08:25 Komu: Christian Grey
Dotazů mám mnoho, ale žádný z nich se nedá poslat e-mailem. Navrch někteří z
nás musí pracovat, aby se uživili.
A nepotřebuji ani nechci žádný počítač na dobu neurčitou.
Na shledanou, mějte se. Pane.
Ana
Zase mi odpovídá okamžitě, což mi opět vykouzlí úsměv na tváři.
Od: Christian Grey
Předmět: Váš nový počítač (znovu opakuji, zapůjčený) Datum:
23.5.2011,08:26 Komu: Anastasia Steeleová Pozdějc, bejby.
P.S.: Já taky pracuju, abych se uživil.
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
S úsměvem idiota zavírám notebook. Jak bych jen mohla odolat hravému
Christianovi? Přijdu pozdě do práce. Ale je to můj poslední týden - pan a paní
Claytonovi nejspíš přimhouří oko. Řítím se do sprchy, neschopná zbavit se toho
úsměvu od ucha k uchu. On si se mnou mailoval. Cítím se jako malé natěšené
děc-
Ico. A všechna ta úzkost ze smlouvy ustupuje jako mávnutím kou- zelného
proutku. U mytí vlasů přemýšlím, jestli bych se ho přece jen na něco mohla
zeptat v e -mailu. Ne, určitě bude lepší to probrat osobně. Co kdyby mu někdo
naboural e-mailovou schránku? Při té představě se záchvějů. Rychle se
oblékám, volám na Kate své "ahoj" a letím si odpracovat svůj poslední týden u
Claytonů.
José volá v jedenáct.
"Čau, tak jdem na to kafe?" Zní jako starý dobrý José. José, můj přítel, ne
jako - jak mu to Christian řekl? Dobyvatel. Tss.
"Jasně. Jsem v práci. Můžeš sem dorazit - řekněme ve dvanáct?" "Budu
tam."
Zavěšuje a já se vracím k doplňování štětců a přemýšlení o
Christianovi Greyovi a jeho smlouvě.
José je přesný. Nakráčí do obchodu jako nějaký rozjařený tmavooký hejsek.
"Ano," obdaří mě tím svým oslnivým hispánským úsměvem a já se na něj v
tu chvíli už nedokážu zlobit.
"Ahoj, José," objímám ho. "Umírám hlady. Jenom dám vědět paní
Claytonové, že jdu na oběd."
Když se pomalu couráme do místní kavárny, zavěšuj u se do něj. Jsem tak
vděčná za jeho. normálnost. Je to někdo, koho znám a komu rozumím.
"Ty, Ano," zamumlá. "Takže jsi mi opravdu odpustila?" "José, vždyť víš, že
se na tebe nikdy nedokážu dlouho zlobit." Šťastně se zakření.
Nemůžu se dočkat, až budu doma - té vyhlídky na mailování s Christianem. A
možná bych mohla začít s domácím úkolem. Kate je někde venku, a tak
zapínám notebook a otevírám poštu.
No jistě, už na mě čeká Christianův e-mail. Samou radostí na židli prakticky
nadskočím.
Od: Christian Grey
Předmět: Práce pro obživu
Datum: 23.5.2011, 17:24
Komu: Anastasia Steeleová
Drahá slečno Steeleová,
doufám, že jste se měla v práci dobře.
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Stisknu "Odpověď".
Od: Anastasia Steeleová Předmět: Práce pro obživu Datum: 23.5.2011,
17:48 Komu: Christian Grey
Pane... v práci jsem se měla velmi dobře. Děkuji, Ana
Od: Christian Grey
Předmět: Vrhni se na ten průzkum!
Datum: 23.5.2011, 17:50 Komu: Anastasia Steeleová
Slečno Steeleová,
j sem velmi potěšen, že j ste se měla dobře.
Zatímco si se mnou mailuješ, nemůžeš hledat ty informace.
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Od: Anastasia Steeleová Předmět: Zdržování Datum:
23.5.2011, 17:53 Komu: Christian Grey
Pane Greyi, tak mi přestaňte mailovat, ať s tím průzkumem můžu začít. Ráda
bych si vysloužila další jedničku.
Ana
V duchu se poplácám po rameni.
Od: Christian Grey Předmět: Netrpělivý Datum: 23.5.2011,
17:55 Komu: Anastasia Steeleová Slečno Steeleová,
to Vy mi přestaňte mailovat - a splňte ten úkol. Rád bych Vám tu další
jedničku dal.
Ta poslední byla tak zasloužená. ©
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Christian Grey mi poslal smajlíka. Božínku. Jdu na Google.
Od: Anastasia Steeleová Předmět: Pátrání na internetu Datum: 23.5.2011,
17:59 Komu: Christian Grey Pane Greyi,
co byste mi doporučil zadat do vyhledavače? Ana
Od: Christian Grey Předmět: Pátrání na internetu Datum: 23.5.2011, 18:02
Komu: Anastasia Steeleová Slečno Steeleová, vždy začínejte u Wikipedie.
Už žádné další e-maily, dokud nebudeš mít dotazy. Rozumíš?
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Od: Anastasia Steeleová Předmět:
Panovačnost! Datum: 23.5.2011, 18:04
Komu: Christian Grey
Ano, pane,
Ty jsi tak panovačný. Ana
Od: Christian Grey Předmět: Dominance
Datum: 23.5.2011, 18:06 Komu: Anastasia
Steeleová Anastasie. Ty ani netušíš, jak moc.
No, malou představu už snad máš.
Pusť se do toho.
Christian Grey
Výkonný ředitel Grey Enterprises Holdings s.r.o.
Do Wikipedie zadávám slovo "submisivní".
O půl hodiny později je mi lehce nevolno a jsem otřesená až do morku kostí.
Opravdu se chci tímhle svinstvem vůbec zabý - vat? Proboha - tak tohle je to,
co provádí v Červené mučírně? Sedím a zírám na monitor a jedna malá nedílná
a momentálně zvlhlá část mého těla - ta, se kterou jsem se seznámila poměrně
nedávno - je doopravdy vzrušená. Ach můj bože... některé z těch věcí jsou totiž
ŽHAVÉ. Aleje to vůbec pro mě? U všech svátých. dokázala bych něco
takového dělat? Potřebuju odstup. Potřebuju přemýšlet.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Sean Kent Sean Kent | E-mail | 19. dubna 2016 v 23:17 | Reagovat

Hledáte velmi skutečné úvěr? Za přijatelnou úrokovou sazbou? Zpracováno během 2 až 5 pracovních dnů. Už jste byla odmítnuta neustále podle svých bank a jiných finančních institucí? Zde je legitimní nabídky, protože otázka úvěru a bezpečnost je něco, co zákazníci jsou stále více znepokojeni, Gratuluji vám, úroková sazba pro naší nabídky je 3% Pokud máte zájem o získání finanční pomoci, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: seankentco-operative@hotmail.com.

Žadatel Osobní údaje.

Tvé jméno:
Částka potřebná:
Vaše země:
Půjčka Doba trvání:
Vaše adresa:
Telefonní číslo:
Měsíční příjem:
Sex:
Vaše číslo Fax:
Tvůj věk:

Kontaktní osoba: Sean Kent.
E-mail: seankentco-operative@hotmail.com

2 OlegWherb OlegWherb | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 3:13 | Reagovat

viagra disfuncion erectil

      http://viagraonlinelka.com/ - generic viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">buy generic viagra</a>

    pharmacy viagra price

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama